Kurs waluty: 1 EUR = 4.5934 PLN

Mój koszyk:

0 produkt(ów) - 0,00 €
Nie masz produktów w koszyku.

.

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1/SI/2015

 

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem http://www.iowfilter.com/ .

 

Sprzedawcą jest IOW TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Warszawie, ul. Zwoleńska 17, 04-761 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS 0000033320, kapitał zakładowy: 50.000 zł, NIP 952-18-73-072, REGON 017358978, e-mail: filtry@iow.pl .

 

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonów: 530 410 000, 22 512 56 95, (opłata według cennika operatora) lub

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: filtry@iow.pl

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1422 ze zm.).

2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta z Serwisu Sklepu Internetowego korzystając z narzędzi w nim zaimplementowanych, aby nabywać Towary w celu pozostającym w  bezpośrednim związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową i która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza dokonać lub dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym lub która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

3. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca.

4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem i za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.iowfilter.com/, prowadzony przez Sprzedawcę i którego właścicielem jest Sprzedawca, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające jednoznacznie co najmniej rodzaj i ilość Towarów oraz inne dane umożliwiające realizację Zamówienia.

9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

10. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem: Regulamin sklepu IOW TRADE Sp. z o.o.

Regulamin w formacie PDF można pobrać tu: Regulamin sklepu IOW TRADE Sp.z o.o. PDF

Można go pozyskać, odtwarzać i utrwalić w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera. Regulamin jest również wysyłany na adres e-mail podany przez Kupującego na jego żądanie.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia a przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą/Usługodawcą. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nie jest konieczna do przeglądania jego oferty czy do złożenia Zamówienia, ale aby zarejestrować konto należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet skierowaną do przedsiębiorców w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Dostęp do treści w ramach Sklepu Internetowego jest bezpłatny.

5. Każdy kto korzysta z dowolnej funkcji Sklepu Internetowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.

6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa IE, CHROME, FIREFOX, SAFARI z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji/programów JAVA SCRIPT, ADOBE FLASH PLAYER

b. minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli

c. system operacyjny: WINDOWS .

7. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, treści sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa Sprzedawcy czy osób trzecich.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności przez dodanie Towarów do koszyka, utworzenie konta przez Kupującego, zapisanie się na newsletter czy złożenie Zamówienia  za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieoznaczony i ma charakter nieodpłatny.

9. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające m.in. na:

a. umożliwieniu składania Zamówień przez Kupującego na Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego

b. umożliwieniu rejestracji konta przez Kupującego w Sklepie Internetowym,

c. dostarczaniu treści dotyczących Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę oraz  informacji handlowych czy marketingowych, w tym za pomocą newslettera.

10. Dostarczenie treści dotyczących Sklepu Internetowego oraz informacji handlowych czy marketingowych za pomocą newslettera odbywa się po zapisaniu się na newsletter i potwierdzeniu subskrypcji poprzez kliknięcie linku otrzymanego w mailu zwrotnym.

11. Usunięcie subskrypcji newslettera jest możliwe w dowolnym momencie poprzez kliknięcie odnośnika zawartego w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach tej subskrypcji lub edycję danych konta.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://www.iowfilter.com/cenami netto podanymi w walucie EUR. Podane ceny nie obejmują kosztów transportu ani podatku od towarów i usług. Do cen netto każdorazowo na etapie składania Zamówienia dodawany jest podatek od towarów i usług według stawki zgodnej z obowiązującymi w dacie powstania obowiązku podatkowego przepisami prawa oraz koszty transportu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Zamówienia na Towary są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową Sklepu Internetowego za pośrednictwem formularza zamówień na niej umieszczonego, do którego system odsyła po dodaniu Towaru do koszyka.

4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy.

5. Zamówienia złożone w dni powszednie od poniedziałku do piątku po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Zamówienia można składać bez konieczności zakładania konta lub zakładając przy składaniu Zamówienia jednocześnie konto. Konto można założyć także przed przystąpieniem do składania Zamówienia. Kiedy konto jest już założone najpierw trzeba dokonać logowania, podając adres e-mail i hasło, a potem złożyć Zamówienie.

7. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia jest podanie wszystkich danych, jakie są wymagane przy wypełnianiu formularza, zgodnych z prawdą i aktualnym stanem faktycznym, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, dane firmy, telefon, fax, adres dostawy, numer NIP, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numer PESEL. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Zamówienie uznaje się zaskutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni cały formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe,  w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, numer telefonu i adres e-mail oraz dane firmy i w przypadku wyboru płatności przelewem elektronicznym dokona płatności za Zamówiony Towar. W przypadku niedokonania płatności przelewem elektronicznym niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Zamówienie otrzyma status Zamówienia anulowanego i będzie można je ponownie złożyć korzystając z opcji Ponownego Zamówienia.

8. W wypadku gdy podane dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a system mimo to przyjął Zamówienie Sprzedawca ma prawo do jednostronnego anulowania Zamówienia.

9. Wszelkie informacje o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, takie jak np. opisy Towarów, parametry techniczne i użytkowe, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 121 t.j.) Sklep Internetowy zastrzega możliwość błędów w prezentacji Towarów. W przypadku zakupu Towaru, na który wprowadzona jest z jakichkolwiek przyczyn błędna cena, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie, a Zamówienie zostanie jednostronnie przez Sprzedawcę anulowane. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących Towaru należy kliknąć na jego nazwę.

10. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego Towaru, o czym Kupujący zostanie poinformowany bądź przy opisie Towaru bądź w trakcie składania Zamówienia. W przypadku braku dostępności Towaru w magazynie bądź braku Towaru w magazynie w ilości wskazanej przez Kupującego brak jest możliwości złożenia skutecznie Zamówienia. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnośnie dostępności danego Towaru można skontaktować się ze Sklepem Internetowym. Gdyby jednak z różnych przyczyn doszło do takiego Zamówienia Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z Zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie również możliwość jednostronnego anulowania Zamówienia, o czym poinformuje Kupującego e-mailem lub telefonicznie.

11. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży jest możliwe w następujący sposób: 

 

KOSZYK

                                           

a. Po kliknięciu na interesujący Towar oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego i wybraniu ilości zamawianego Towaru trzeba kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.

            * Operacja ta będzie możliwa do wykonania tylko wtedy kiedy Towar będzie dostępny w             magazynie. W przypadku braku określonej przez Kupującego ilości Towaru w magazynie             pojawi się komunikat o braku możliwości Zamówienia i Kupujący będzie mógł      ograniczyć ilość          zamawianego Towaru lub zrezygnować z Zamówienia.

b. Jeśli chcemy dodać kolejne Towary do Koszyka klikamy pole „Kontynuuj Zakupy”, ponownie wybieramy  interesujący nas Towar, wybieramy jego ilość i dodajemy do Koszyka.

c. Klikamy pole „Aktualizuj Koszyk".

        *  Możemy również wybrać pole „Wyczyść koszyk” jeśli chcemy usunąć wszystkie wybrane           Towary bądź kliknąć ikonkę Kosza gdy chcemy usunąć tylko jeden element lub pozycję z         Koszyka. Po wykonaniu tych czynności Aktualizujemy Koszyk.

d. Stan Koszyka możemy sprawdzić również klikając przycisk „Mój Koszyk” widoczny na stronie Sklepu Internetowego.

e. Pokaże się całkowita wartość zamówienia, wraz z podatkiem od towarów i usług oraz kosztami transportu. Podana całkowita wartość zamówienia wyrażona w EUR jest przeliczana automatycznie przez system według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego (dzień wystawienia faktury). Obowiązujący kurs, według którego nastąpi przeliczenie jest widoczny na stronie głównej Sklepu Internetowego.

f. Aby sfinalizować Zamówienie należy kliknąć pole „Przejdź do kasy”. 

 

KASA

 

g. System przekierowuje nas do Kasy. Jeśli dokonujemy zakupu pierwszy raz, a nie mamy założonego konta, pojawią się do wyboru dwie opcje:

 • * złożyć Zamówienie bez zakładania konta lub
 • * złożyć Zamówienie zakładając jednocześnie konto.

Założenie konta pozwoli uniknąć w przyszłości konieczności ponownego wypełniania formularzy z danymi kontaktowymi i umożliwi śledzenie na bieżąco etapów realizacji Zamówienia.

Jeśli już mamy założone konto wystarczy się zalogować, podając adres e-mail i hasło.

Wprowadzone uprzednio dane przy rejestracji konta można edytować i poprawiać. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy lub szkody powstałe w wyniku wprowadzenia błędnych danych lub ich niepoprawienia.

h. Jeśli nie mamy jeszcze konta i wybierzemy opcję złożenia Zamówienia bez zakładania konta lub opcję złożenia Zamówienia z jednoczesnym założeniem konta zostajemy przekierowani do dalszego etapu „Informacje rozliczeniowe”. Wypełniamy takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, dane firmy, telefon,  adres dostawy (miasto, województwo, kod pocztowy, kraj), fax, numer NIP, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także numer PESEL. Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką.

Następnie wybieramy jedną z dwóch opcji:

 • dostawa pod ten adres
 • dostawa pod inny adres.

Wybieramy pole „Kontynuuj”.

i. Jeśli posiadamy już konto logujemy się poprzez podanie adresu e-mail i Hasła.  Po zalogowaniu wskazujemy podany wcześniej adres dostawy lub wybieramy opcje dostawy pod inny adres.

j. System przekierowuje nas na podstronę „Metoda dostawy”, na której widzimy koszty transportu.

k. Po kliknięciu pola „Kontynnuj” kolejna podstrona to „Informacje o płatności”. Mamy do wyboru przelew elektroniczny bądź płatność przy odbiorze.

l.  Po kliknięciu pola „Kontynnuj” Kupujący przechodzi do podstrony „Podgląd Zamówienia”, na której znajdują się wszelkie informacje dotyczące Zamówienia tj. przedmiot Zamówienia, jednostkowa oraz łączna cena zamawianych Towarów, wraz z kosztami transportu i podatkiem od towarów i usług, wybrany sposób dostawy i płatności. Jeśli wszystko się zgadza i Kupujący akceptuje warunki Zamówienia klikamy pole „Złoż Zamówienie”. Po tym czasie Kupujący nie będzie mógł już anulować Zamówienia lub go zmienić. Złożone Zamówienie stanowi ofertę i wiąże Kupującego.

ł. Po złożeniu zamówienia z wyborem opcji płatności elektronicznej system przekierowuje na stronę serwisu Przelewy24 w celu dokonania płatności.  

m. Przy wyborze formy płatności przy odbiorze Sprzedawca w ciągu 24 godzin, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 powyżej,  przystępuje do realizacji Zamówienia.

12. Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub wystąpienia siły wyższej.

14. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego informacji o przystąpieniu do realizacji Zamówienia.

15. Kupujący po złożeniu Zamówienia otrzymuje fakturę, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki, przesłana drogą elektroniczną bądź może przybrać postać faktury elektronicznej.

16. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać adres e-mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedawcy i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania  w sposób nieuprawniony z kont Kupujących przez osoby trzecie.

17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

18. Sprzedawca może udzielić Kupującemu kodu rabatowego. Zniżki pomniejszają jedynie cenę Towaru, a nie koszty transprtu. Aby skorzystać z kodu rabatowego należy przy składaniu Zamówienia wpisać jego numer. W przypadku anulowania lub zwrotu już złożonego Zamówienia z wykorzystaniem kodu nie może zostać on wykorzystany ponownie i nie pomniejszy on ponownie ceny.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany wyłącznie przesyłką kurierską

3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w podstronie Transport. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Transport”. Dokładne koszty transportu zostaną także wskazane w trakcie składania Zamówienia i są uzależnione od jego wielkości.

4. Sprzedawca przekaże Kupującemu informację o wyjściu Towaru z magazynu Sprzedawcy, przekazaniu przesyłki przewoźnikowi oraz sposobie i możliwościach sprawdzania aktualnego statusu przesyłki. Szacowany czas dostawy wynosi dwa dni robocze.

5. Po odbiorze Towaru Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego odbioru, do sprawdzenia czy przesyłka lub jej opakowanie zewnętrzne nie posiada uszkodzeń, ubytków powstałych podczas transportu, czy przesyłka jest kompletna i czy zawartość przesyłki jest zgodna z Przedmiotem Zamówienia.

6. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Sprzedawcy nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

7. Wszelkie terminy realizacji Zamówienia podawane przez Sprzedawcę są przybliżone i mogą ulec zmianie.

8. Sprzedawca nie odpowiada za straty oraz wszelkie szkody spowodowane opóźnieniami w realizacji Zamówienia powstałymi na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, w tym m.in. opóźnień powstałych z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, działania siły wyższej czy innych zdarzeń losowych, działania lub zaniechania Kupującego, podania przez Kupującego niedokładnego lub błędnego adresu.

 

§ 5 Płatności

1.   Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia fakturę. Podana na fakturze cena w EUR jest przeliczana według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego (dzień wystawienia faktury). Obowiązujący kurs, według którego nastąpi przeliczenie jest widoczny na stronie głównej Sklepu Internetowego.

2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy 24, obsługiwanego przez Spółkę PayPro S.A.  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.

3. Płatność następuje wyłącznie w walucie PLN. Suma brutto w złotych do zapłaty, po przeliczeniu waluty EUR, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 powyżej, jest uwidoczniona w podsumowaniu Zamówienia, jeszcze przed przejściem do Kasy.

 

§ 6 Procedura reklamacji

1. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w warunkach gwarancji wystawionych przez gwaranta. Kupujący może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji wyłącznie za pośrednictwem Sprzedawcy. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi  w stosunku do Towaru nabytego u Sprzedawcy jest wyłączona, na co Kupujący wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonać zgodnie z warunkami gwarancji przesyłanymi wraz z Towarem.

3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest zgłoszenie reklamacyjne złożone na wzorze rekomendowanym przez Sprzedawcę w formie pisemnej wraz z dowodem zakupu Towaru (faktura ).

4. Koszt przesyłki reklamowanego Towaru pokrywa Kupujący.

5. Reklamacje Towaru należy składać na adres Sprzedawcy.

6. Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej zakupionego Towaru następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Gdyby jednak nie było to możliwe lub znacznie utrudnione Sprzedawca zastrzega sobie możliwość poinformowania Kupującego o innym terminie rozpatrzenia reklamacji.

7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres lub w inny podany przez Kupującego sposób.

8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy należy składać na adres e-mail: filtry@iow.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Gdyby jednak nie było to możliwe lub znacznie utrudnione Sprzedawca zastrzega sobie możliwość poinformowania Kupującego o innym terminie rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail lub w inny podany przez zgłaszającego reklamację sposób.

9. W przypadku oczywistych sprzeczności między treścią niniejszego Regulaminu a warunkami gwarancji pierwszeństwo mają zapisy Regulaminu.

 

 

§ 7 Rozwiązanie umowy

1. Kupujący może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn oraz usunąć zarejestrowane przez siebie konto. Usunięcie konta bez uprzedniego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem takiego oświadczenia o wypowiedzeniu przez Kupującego, a umowa wygasa w chwili usunięcia konta.

2. Wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na dres e-mail: filtry@iow.pl  lub też pisemnie na adres Usługodawcy. Umowa wygasa wówczas w terminie 7 dni od otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku gdy Kupujący dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub dopuści się zachowań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa czy zasadami współżycia społecznego w szczególności kiedy nieodbierze zgodny z Zamówieniem i niewadliwy Towar, dopuści się naruszenia dóbr osobistych lub innych praw Sprzedawcy czy osób trzecich. Do czasu wygaśnięcia umowy Sprzedawca jest uprawniony pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień za jego pośrednictwem czy ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, a po wygaśnięciu umowy do usunięcia konta Kupującego.

4. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy  o świadczenie usług drogą elektroniczną nie narusza w żaden sposób praw nabytych Kupującego wynikających z zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 8 Prawa autorskie

1. Sprzedawcy oraz podmiotom, z którymi Sprzedawca pozostaje w stałych stosunkach prawnych przysługują wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do projektu witryny znajdującej się pod adresem http://www.iowfilter.com/, jej zawartości, wizualizacji, znaków słownych i graficznych na niej się znajdujących i  treści na niej prezentowanych.

2. Prawa do w/w utworów podlegają ochronie prawnej i są w całości lub części zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub przetwarzanie utworów, bądź ich fragmentów bez zgody Sprzedawcy jest nieuprawnione.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących w związku z zakupami jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu prowadzenia Sklepu Internetowego, a w szczególności:

            a. zawarcia i wykonywania umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane   podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego w zakresie     niezbędnym do wykonania usługi przewozu (DHL Express (Poland) Sp. z o. o. z siedzibą w     Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 2) oraz do pośredników w zakresie niezbędnym do        obsługi płatności za Zamówiony Towar  ( PayPro S.A.  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej          15, 60-327 Poznań),

            b. obsługi reklamacji,

            c. obsługi procesu rejestracji konta ,

            d. otrzymywania powiadomień od Sprzedawcy dotyczących Zamówienia,

            e. kontrolowania stanu złożonych przez Kupującego Zamówień,

            f. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą        elektroniczną oraz naruszania postanowień niniejszego Regulaminu,

            g. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego,

            h. tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk

            i. przesyłania informacji marketingowych osobom, które wyraziły na to zgodę,      poprzez m.in.              zapisanie się na newsletter.

3. Dane osobowe mogą  być również wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1422 ze zm.), w tym za pomocą newslettera, po wyrażeniu uprzedniej zgody Kupującego.

4. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich weryfikacji, poprawiania, zmiany oraz usunięcia.

5. Dane są przekazywane dobrowolnie, aczkolwiek konieczne do dokonania rejestracji konta czy złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

6. Dane Kupującego wpisane w formularzu zamówienia lub podane przy rejestracji konta zostają wprowadzone do odpowiedniego zbioru prowadzonego przez Sprzedawcę.

7. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:

 • nazwisko i imię Kupującego,
 • nazwa firmy,
 • adres do rozliczeń,
 • adres dostawy,
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
 • numer telefonu,
 • fax,
 • NIP
 • PESEL.

8. Usługodawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1422 ze zm.) wskazuje, że podanie danych, o których mowa w ust. 6 powyżej jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną, z wyjątkiem usługi newslettera, dla której wystarczające jest podanie adresu e-mail.

9. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Kupujący posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres filtry@iow.pl

c. Kupujący ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy czy szkody powstałe w wyniku wprowadzenia błędnych danych lub ich niepoprawienia.

10. Sprzedawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. Dane mogą być też przetwarzane przez Sprzedawcę dla potrzeb marketingu bezpośredniego towarów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę, przy czym Kupującemu przysługuje wówczas prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym zakresie

12. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Kupującemu na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Kupującego.

13.Sprzedawca jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo Sp. z o.o. do Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet (lub informowania o stronie internetowej, na której są one udostępniane) służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w Sklepie, a także na publikowaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Kupującego w rezultacie otrzymania ankiet.

14.Kupujący może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych tj. adresu e-mail do Ceneo Sp. z o.o., a także numeru zamówienia i numeru katalogowego produktu oraz na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o. jego danych osobowych – w celu gromadzenia i badania opinii Kupującego o poziomie zadowolenia z zakupu dokonanego w sklepie Sprzedawcy, a także na publikację opinii. Administratorem przekazanych danych osobowych pozostaje nadal Sprzedawca.

15. W każdym momencie Kupujący może wyrazić sprzeciw wobec przekazywania danych osobowych Ceneo Sp. z o.o. w celach określonych w ust. 13 i 14 powyżej do Sprzedawcy.

 

 

§10 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.

2. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać od momentu w sposob wyraźny wskazanego przez Sprzedawcę i zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

3. W przypadku Kupujących mających zarejestrowane konto będą oni związani postanowieniami zmienionego Regulaminu jeśli nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.

4. Kupującemu, który wypowiedział umowę na zasadach wskazanych w ustępie 3 powyżej przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

5. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za to, do jakich celów Kupujący przeznaczy dostarczony Towar.

2. Oferta Sklepu Internetowego jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski. Realizacja zamówień do państw innych niż Polska wymaga dalszych pisemnych uzgodnień.

3. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w  języku polskim.

4. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego bądź nieskutecznego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1422 ze zm.).

6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Kupującym  będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Sprzedawcy.

 

Regulamin sklepu internetowego IOW TRADE Sp. z o.o. w formacie PDF: